J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1401/1/11
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، محور برنامه ريزي در سال جاري، تحقق رشد اقتصادي 8 درصد است
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشورگفت: تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي، محور برنامه ريزي ها در سال جاري مي باشد
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي همزمان باسفر رئيس جمهور به مشهد مقدس، دكتر ميركاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور در محل اين سازمان از نزديك درجريان فعاليت هاي اين سازمان قرار گرفت.
دكتر رضا جمشيدي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي، ضمن قدرداني از حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور دراين سازمان، گزارشي از ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ارائه كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به ويژگي هاي جمعيتي استان اظهار داشت: براساس آخرين سرشماري سال 1395، جمعيت استان 6.4 ميليون نفر(8 درصدجمعيت كشور) و بعد از استان تهران پرجمعيت ترين استان كشور درقالب 1.9 ميليون خانوار و برخوردار از متوسط رشد سالانه 1.4 درصد مي باشد. 
وي با اشاره به توزيع نامتوازن جمعيت در سطح استان اظهار داشت: 52.4درصد جمعيت استان در شهرستان مشهد ،17.5درصد در4شهرستان نيشابور، سبزوار، تربت جام وتربت حيدريه، و مابقي در28شهرستان ساكن هستند.
دكتر جمشيدي درخصوص ويژگي هاي نيروي انساني و اشتغال استان اظهارداشت: نرخ مشاركت اقتصادي استان در سال 1399 حدود 43.6 درصد و در پائيز سال 1400 نرخ مشاركت اقتصادي معادل 42.7 درصد بوده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشاره به سهم اشتغال هريك از بخش هاي اقتصادي در اشتغال استان تصريح كرد: سهم بخش كشاورزي ازاشتغال 18.3، بخش صنعت 34.9 و بخش خدمات نيز 46.8 درصد مي باشد.
وي با اشاره به شاخص تورم در استان اظهار داشت: جايگاه استان خراسان رضوي از حيث كمترين نرخ تورم  دوازده ماه منتهي به  اسفند در بين استان هاي كشور رتبه 8  مي باشد كه نسبت به ماه قبل تغييري نداشته است  
دكتر جمشيدي با اشاره به وجود 5732 واحد صنعتي فعال با اشتغال 213 هزار نفر در سطح استان خاطر نشان كرد: استان خراسان رضوي در اين شاخص، از نظر تعداد رتبه سوم، اشتغال رتبه ششم و از نظر سرمايه گذاري نيز در در جايگاه دهم كشور قرار دارد.
وي افزود: استان خراسان رضوي، داراي 1000 پروانه بهره برداري معدني معتبر،  46 نوع ماده معدني با ذخيره 2.86 ميليارد تن و استخراج اسمي 55 ميليون تن و مهمترين معادن استان نيز سنگ آهن خواف و فيروزه خراسان مي باشند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي، مجموع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي  استان را بالغ بر  50017  ميليارد ريال، شامل 28 درصد اعتبارات هزينه اي (13991 ميليارد ريال ) و 72 درصد اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي (36027 ميليارد ريال ) اعلام كرد.
دكترجمشيدي افزود: تخصيص مجموع اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي 67 درصد، اعتبارات هزينه اي 97.6 درصد و اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي  55.2 درصد مي باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي درخصوص نظارت بر پروژه هاي عمراني استان تصريح كرد: تعداد پروژه هاي استاني ارزيابي شده 3344 پروژه با اعتبار 35840ميليارد ريال، تعداد پروژه هاي ملي ارزيابي شده 1050 پروژه  و زير پروژه با اعتبار 34500 ميليارد ريال مي باشد.
وي متوسط پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در حال اجرا در پروژه هاي استاني را 53.5 ودر پروژه هاي ملي68.8 درصد اعلام كرد.
دكتر جمشيدي با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص تهيه وتدوين سند ملي آمايش سرزمين استان اظهارداشت: براي اخذ نظرات و پيشنهادات، سند ملي و استاني آمايش سرزمين در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و همچنين طي برگزاري جلسه اي باحضور استاندار و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد و همچنين اسناد مزبور به مديران دستگاه هاي اجرايي، فرمانداران و شهرداران جهت اجراي دقيق مفاد آن در سال گذشته ابلاغ گرديده است.
وي تببين روش و نحوه انجام تطابق و رفع تعارضات سند استاني آمايش سرزمين با سند ملي و همچنين تطابق و رفع تعارضات سند آمايش استان هاي منطقه با يكديگر با مشاركت استان هاي منطقه (9) آمايش كشور را از جمله ديگر اقدامات انجام شده دراين خصوص اعلام كرد .
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به فعاليت شركت هاي دانش بنيان در سطح استان، تعداد كل شركت هاي دانش بنيان استان را 352 شركت، ميزان سرمايه گذاري اين شركت را 650 ميليارد تومان از محل تسهيلات وليزينگ وسرمايه گذاري بخش خصوصي و ميزان اشتغال شركت هاي دانش بنيان استان را نيز 7700 نفر اعلام كرد.
دكتر جمشيدي درانتها، عمده ترين تنگناها و چالشهاي توسعه استان را: محدوديت منابع آب وكاهش شديد ذخاير و پتانسيلهاي آبهاي زيرزميني استان، عدم استفاده بهينه از منابع محدود آب،‌ عدم مهاروكنترل آبهاي سطحي و (رودخانه هاي مرزي)، روشهاي نامناسب آبياري و مصرف آب (پايين بودن راندمان آبياري، محدوديت تامين و انتقال آب جهت توسعه كانون هاي مهم شهري (مشهد، سبزوار، نيشابور و...).عدم تجهيز شبكه هاي زيربنايي استان متناسب با قابليتهاي آن، عدم تعادل در توسعه يكپارچه و موزون استان، تمركز فعاليتها و خدمات در شهر مشهد و تشديد اثرات جانبي آن بر مهاجرت و حاشيه نشيني و آلودگيهاي زيست محيطي، فقرمفرط دربرخي از مناطق استان و وجود ناهنجاريهاي اجتماعي(قاچاق مواد مخدر و كالا) ، امنيتي و بهداشتي و مهاجران و پناهندگان ناشي ازترددهاي غير قانوني در مناطق مرزي، پايين بودن سهم استان درصنايع مادر، تخصصي و پيشرفته و ناكافي بودن صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري كشاورزي اعلام كرد.
شايان ذكراست دراين جلسه، معاونين و مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي هريك گزارشي از مجموعه فعالت هاي حوزه كاري مربوط به خود را ارائه كردند.
دكتر مسعود ميركاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور نيز دراين جلسه ضمن قدرداني از گزارشات ارائه شده و با بيان اين كه در سال 1401 مي بايست فضاي اقتصادي كشور متحول گردد وكارهاي عام المنفعه و توسعه زيرساخت ها و كليه اقدامات لازم به منظور افزايش رفاه مردم در دستور كار قرار گيرد تاكيد كرد: محور برنامه ريزي در سال جاري، تحقق رشد اقتصادي 8 درصد است.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: براي هريك از استان ها متناسب با توانمندي ها، ظرفيت ها و قابليت هاي استان، رشد اقتصادي متناسبي در نظر گرفته شده است كه لازم است تا سطح شهرستان، اقدامات لازم در راستاي تحقق رشد اقتصادي، برنامه ريزي و سياست گذاري شود . 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين كه ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت با تزريق منابع به آن براي تامين مالي و اجراي برنامه هاي مزبور در نظر گرفته شده است خاطر نشان كرد: توجه به صنايع تبديلي، تقويت شركت هاي دانش بنيان با توجه به رقابت پذيري بالاي محصولات آنها ، ارزش افزوده بالا و هزينه تمام شده اندك و همچنين توازن در توسعه كه خود به بروز پديده حاشيه نشيني منجر شده است مي تواند در دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گيرد و تخصيص منابع از طريق صندوق پيشرفت و عدالت هم براي تحقق اهداف مذكور نيز بايستي در اولويت قرار گيرد . 
دكتر ميركاظمي با اشاره به تفويض اختيار به استانداران تصريح كرد:  به استانداران تفويض شده است كه با فروش دارايي ها و وصول منابع از آن طريق و تزريق آن به صندوق پيشرفت و عدالت، به حل مسائل و مشكلات اولويت دار استانها پرداخته شود. وي افزود: منابع اعتباري به دستگاههاي اجرايي، متناسب با احصاء و فروش دارايي هاي مازاد، تخصيص خواهد يافت .    
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به تعداد زياد طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و افزايش مستمر عمر آنها و همچنين افزايش طرح ها وپروژه هاي جديد و محدوديت منابع مالي و سرمايه اي تاكيد كرد: واگذاري طرح ها و پروژه هاي عمراني مي بايستي در دستور كار قرار گرفته و ضمن پرهيز از شروع طرح ها و پروژه هاي فاقد توجيه اقتصادي، براي اتمام عمليات پروژه هاي نيمه تمام، واگذاري به مردم، در دستور كار قرار گيرد.
دكتر ميركاظمي تصريح كرد: با توجه به ضرورت ثبات اقتصادي، لازم است خلق پول و نقدينگي تحت كنترل قرار گيرد ،تورم به سير نزولي خود ادامه داده و قدرت خريد مردم نيز افزايش يابد. وي افزود: با توجه به تراز بودن منابع و مصارف بودجه در سال 1401، بي انضباطي اقتصادي، حاصل كسري بودجه است .  
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به لزوم توجه به شاخص بهره وري دركليه فعاليت هاي اقتصادي خاطر نشان كرد: در سال هاي گذشته ظرفيت توليد دركشور بدون ايجاد رقابت پذيري محصول در بازارها بيش از نياز كشور افزايش يافته، شاخص تورم در نوسان بوده و شاخص بهره وري كل و سرمايه، يا ثابت بوده ويا رشد منفي داشته است . 
معاون رئيس جمهور با بيان اين كه سرنوشت كشور را نبايستي به تصميمات خارجي گره زد و همچنين نبايستي گسترش فعاليت هاي اقتصادي را معطل ومنوط به نتيجه آن تصميمات، تاكيد كرد: لازم است اطلاعات درست وموثقي به فعالان اقتصادي ارائه گردد تا شرايط لازم براي مشاركت در اقتصاد، توليد و حركت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد، فراهم گردد.  

1401/2/29 10:31:3
تجليل از خانواده هاي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريري خراسان رضوي درآستانه روز ملي جمعيت
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 408186 تعداد بازدید از صفحه 17690 تعداد بازدید امروز صفحه 79
آدرس آی پی: 3.238.180.255
مرورگر: Unknown
ارتباط با ما
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي
 
نشاني: مشهد ، بلوار وكيل آباد ، نبش اقبال لاهوري
پست الكترونيكي: infoKhrazavi@mporg.ir
تلفنهاي تماس: ۳۵۰۲۲۳۸۴-۸۶(۰۵۱)
۳۵۰۲۲۳۸۰-۸۲(۰۵۱)
دورنگار سازمان: ۳۵۰۱۸۶۰۶(۰۵۱)
نظر سنجي
مطالب سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي ميباشد.
Powered by Tetis PORTAL